Servicii Formare Profesionala

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta demararea achizitiei urmatoarelor servicii, prin procedura competitiva conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010, aprobate de AMPOSDRU-Anexa 1:

Servicii de formare profesionala cod CPV 80530000-8

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013-Numarul contractului de finantare: POSDRU 103/5.1/G/75711 Proiect “ProAct –Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare se va face prin procedura competitiva si va fi oferta cu pretul cel mai mic , a urmatoarelor servicii:

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

– curs calificare, nivel 1 lucrator in tricotaje confectii Cod nomenclator7433.1.4

– curs calificare, nivel 1 lucrator in alimentatie Cod nomenclator 5122.1.1

– curs calificare, nivel 1 tapiter Cod nomenclator 7437.1.1

Numar grupe: 3 grupe ( in medie 20 participanti/curs, persoane cu handicap, numarul de participanti la o grupa poate varia , fara a depasi numarul total de 60-65 de persoane pentru cele trei cursuri de calificare).

Serviciile de predare a cunostiintelor teoretice si practice aferente celor trei cursuri de calificare vor fi furnizate in mun.Arad, existand si posibilitatea ca furnizorul sa organizeze pregatirea cursantilor in zona limitrofa a municipiului Arad, avand in vedere posibilitatea unui transport facil al beneficiarilor, la locul de desfasurare a cursurilor.

Absolvirea cursului va asigura participantilor calificare de nivelul 1.

Furnizorul trebuie sa aiba acreditare CNFPA pentru furnizarea cursurilor de lucrator in tricotaje confectii, lucrator in alimentatie, tapiter, nivel 1 calificare valabila pe toata perioada estimata de derulare a cursurilor.

Perioada estimata a derularii cursurilor si examinarii finale a participantilor: martie-iulie 2012, cursurile pot incepe simultan sau consecutiv.

Furnizorul va asigura adaptarea continuturilor predate nevoilor specifice ale cursantilor (persoane cu handicap).

Furnizorul va colabora, pe perioada derularii cursului si dupa finalizarea acestuia, cu Achizitorul, in vederea pregatirii rapoartelor de progres si documentelor justificative aferente, catre Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest.

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.proact.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei pentru ofertanti, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail: codruta.darida@bethany.ro, in atentia d-nei Codruta Darida.

Ofertele complete vor fi depuse, personal sau prin curier, pana la data de 20.02.2012. ora 16:00, la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timisoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4, cod postal : 300298

Data limita de depunere a ofertelor este: 20.02.2012, ora 16:00

Data de deschidere a ofertelor este: 21.02.2012, ora 9:00

Data pana la care se pot solicita clarificari este: 16.02.2012 ora 16:00

Data pana la care se raspunde la clarificari este: 17.02.2012 ora 16:00

Modul de prezentare a ofertei:

Se depune: Un exemplar original si o copie conform cu originalul

Fiecare pagină din ofertă trebuie ştampilată şi semnată. Oferta se prezintă într-un plic marcat corespunzător şi purtând denumirea şi adresa ofertantului. Acest plic va conţine la rândul său 3 plicuri sigilate:

• unul conţinând documentele de identificare/calificare;

• unul conţinând oferta financiară;

• şi unul conţinând oferta tehnică;

Plicul exterior (pachetul) va mai conţine:

  • opis-ul documentelor,
  • o Scrisoare de înaintare.

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 21.02.2012, ora 9.00.

Documentele achiziției pot fi descărcate aici.