Achizitie cursuri maseur

Servicii de Formare Profesionala- curs initiere maseur cod cor 322 602

Postat in data de 20.10.2011de Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

Anunt achizitie Servicii de formare profesionala- curs initiere masor cod cor 322 602

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta demararea achizitiei urmatoarelor servicii, prin procedura competitiva conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

Servicii de formare profesională cod CPV 80530000-8

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Nr. contractului de finantare: POSDRU 103/5.1./G/75711 Proiect “ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura competitiva si va fi oferta cu pretul cel mai mic, a urmatoarelor servicii:

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ - curs de initiere maseur cod cor 322 602

Cod CPV 80530000-8

Numar grupe: 1 grupa (minim 15 participanti, maxim 20 de participanti, persoane cu handicap)

Serviciile de teorie si practica vor fi furnizate in Municipiul Arad In situatia in care furnizorul de formare nu are sediul social/ punct de lucru sau filiala in Arad cursurile se pot organiza la sediul proiectului din judetul Arad, respectiv, str. Iusin Marsieu, nr.22a.

Furnizorul trebuie sa aiba autorizare CNFPA pentru furnizarea cursului initiere maseur cod cor 322602

Perioada estimata a derularii cursului si examinarii finale a participantilor: Noiembrie 2011- Ianuarie 2012

Furnizorul va asigura adaptarea continuturilor predate nevoilor specifice ale cursantilor (persoane cu handicap).

Furnizorul va colabora, pe perioada derularii cursului si dupa finalizarea acestuia, cu Achizitorul, in vederea pregatirii rapoartelor de progres si documentelor justificative aferente, catre Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest.

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.proact.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei pentru ofertanti, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail: codruta.stoian@bethany.ro , in atentia d-nei Codruta Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse, personal sau prin curier, pana la data de 31.10.2011, ora 16,00, la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timisoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4.

Data limita de depunere a ofertelor este: 31.10.2011,ora 16:00

Data de deschidere a ofertelor este 03.11.2011 ora 8,30

Data pana la care se pot solicita clarificari este 27.10.2011 ora 10:00

Data pana la care se raspunde la clarificari este: 28.10.2011ora 12:00

Modul de prezentare a ofertei:

Se depune: Un exemplar original si o copie conform cu originalul

Fiecare pagină din ofertă trebuie ştampilată şi semnată. Oferta se prezintă într-un plic marcat corespunzător şi purtând denumirea şi adresa ofertantului. Acest plic va conţine la rândul său 3 plicuri sigilate:

•    unul conţinând documentele de identificare/calificare;

•    unul conţinând oferta financiară;

•    şi unul conţinând oferta tehnică;

Plicul exterior (pachetul) va mai conţine:

  • opis-ul documentelor,
  • o Scrisoare de înaintare.

Toate documentele achizitiei pot fi descărcate de aici.

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 03.11.2011

Manager proiect

Codruta Stoian