Achiziție Servicii de Formare Profesionala – curs lucrator in comert

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta  demararea achizitiei urmatoarelor servicii, prin procedura competitiva  conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

Servicii de formare profesională cod CPV 80530000-8

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Nr. contractului de finantare: POSDRU 103/5.1./G/75711 Proiect „ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura competitiva si va fi oferta cu pretul cel mai mic, a urmatoarelor servicii:

 

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ – LUCRĂTOR ÎN COMERȚ nivel1

Cod CPV 80530000-8

Numar grupe: 1 grupa
(20 de participanti, persoane cu handicap).

Serviciile vor fi furnizate in Municipiul Arad, cu posibilitatea identificarii de locuri de practica in localitatile de domiciliu ale  beneficiarilor

Absolvirea cursului va asigura participantilor calificare de nivelul 1.

Furnizorul trebuie sa aiba acreditare CNFPA pentru furnizarea cursului de lucrator in comert, valabila l pe toata perioada  estimata de derulare a cursului cursului.

Perioada estimata a derularii cursului si examinarii finale a participantilor: august – noiembrie 2011.

Furnizorul va asigura adaptarea continuturilor predate nevoilor specifice ale cursantilor (persoane cu handicap).

Furnizorul va colabora, pe perioada derularii cursului si dupa finalizarea acestuia, cu Achizitorul, in vederea pregatirii rapoartelor de progres si documentelor justificative aferente, catre Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest.

 

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.proact.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei pentru ofertanti, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail: codruta.stoian@bethany.ro , in
atentia d-nei  Codruta Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse, personal sau prin curier, pana la data de 01.08.2011 ora 16:00, la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timisoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4.

 Data limita de depunere a ofertelor este: 01.08.2011, ora 16:00

Data de deschidere a ofertelor este: 02.08.2011, ora 9:00

Data pana la care se pot solicita clarificari este:27.07.2011 ora 16:00

Data pana la care se raspunde la clarificari este: 28.07.2011 ora 16:00

Modul de prezentare a ofertei:

Se depune: Un exemplar original si o copie conform cu originalul

Fiecare pagină din ofertă trebuie ştampilată şi semnată. Oferta se prezintă într-un plic marcat corespunzător şi purtând denumirea şi adresa ofertantului. Acest plic va conţine la rândul său 3 plicuri sigilate:

•           unul conţinând documentele de identificare/calificare;

•           unul conţinând oferta financiară;

•           şi unul  conţinând oferta tehnică;

Plicul exterior (pachetul) va mai conţine:

  • opis-ul documentelor,
  • o Scrisoare de înaintare.

Toate documentele achiziției pot fi descărcate de aici.

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 02.08.2011
Intocmit,

Expert educatie dezvoltare durabila

Diana Cristea