Servicii de audit financiar

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany va invita sa participati la  procedura de achizitie a  urmatoarelor servicii, prin procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

 

Servicii de audit financiar COD CPV 79212100-4

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Nr. contractului de finantare: POSDRU 103/5.1./G/75711. ” Proiect  Pro Act”-Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura de prospectare a pietei –studiu de piata si va fi oferta cu pretul cel mai mic, a urmatoarelor servicii:

Servicii de audit financiar, pe o perioada de 21 de luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2012.

Atribuţii

Se estimează că pe durata proiectului (până la 31.12.2012) vor fi înaintate 7 cereri de rambursare, la care se adaugă cererea finală.

 

Prestatorul (auditor financiar independent şi autorizat în condiţiile legii) va presta următoarele servicii:

- Verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare si ale Ordinului nr.1117/2010

- Va emite cate un Raport lunar de verificare a cheltuielilor, in conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU

- Pentru fiecare cerere de rambursare, intermediară sau finală, transmisă de Beneficiar la OIRPOSDRU VEST, emite un Raport de verificare a cheltuielilor, în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU

- Raportul de verificare a cheltuielilor vizează toate cheltuielile declarate de beneficiar, care nu au fost verificate prin raportul/rapoartele anterior/anterioare de verificare a cheltuielilor

- Semnează şi datează fiecare cerere de rambursare, care va purta menţiunea „Transmis spre auditare”.

 

Auditorul va respecta instrucţiunile şi procedurile precizate în Cerinţele privind verificarea cheltuielilor de catre un auditor financiar independent şi Manualul Beneficiarului publicate la http://www.fseromania.ro/images/downdocs/11_cerinte_verificarea_cheltuielilor.pdf, şi http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_operational_beneficiari_revizuit291009.pdf

aplicabile la data semnării contractului precum şi modificările pe care acestea pot sa le sufere din partea AMPOSDRU şi toate instrucţiunile primite de către beneficiar din partea AMPOSDRU si comunicate prestatorului (auditor financiar).

 

CANTITATEA: 21 de Rapoarte lunare de verificare a cheltuielilor si cate un Raport de verificare a cheltuielilor pentru fiecare cerere de rambursare (intermediară sau finală).

In cazul aparitiei necesitatii depunerii unor cereri de rambursare suplimentare, se vor face rapoartele necesare in limita valorii maxime a ofertei financiare depuse.

PERIOADA DE VERIFICARE: toata perioada de implementare a proiectului , respectiv 01.01.2011-31.12.2012

Fiecare raport deverificare a cheltuielilor  lunar  va trebui finalizat in maxim 20 zile de la sfarsitul lunii. Rapoartele de verificare a cheltuielilor pentru cererile de rambursare vor fi intocmite in termen de 20 zile de la solicitarea scrisa a beneficiarului.

Receptia rapoartelor se va face la sediul beneficiarului din Calea Dorobantilor, nr.4, Timisoara.

Nu se accepta trimitea documentelor proiectului sau a raportului de verificare a cheltuielilor prin servicii de curierat, posta, fax, e-mail.

Recepţia serviciilor prestate se va face pe bază de proces verbal de recepţie la data predării raportului de verificare a cheltuielilor.

Plata se face in 21 de transe lunare, aferente fiecarui raport de verificare a cheltuielilor lunar, incluzand si cererile de rambursare.

Prestatorul se obliga sa factureze serviciile livrate doar dupa efectuarea receptiei serviciilor de catre Achizitor.

Valoarea totala a serviciilor prestate va fi impartita la numarul de luni ce constituie durata contractului si va fi achitata lunar, dupa primirea facturii fiscale in original de catre Achizitor.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de maxim 7 zile calendaristice de la data primirii ei in original.

In situatia in care AM POSDRU / OIRPOSDRU VEST (Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) refuza cererea de rambursare pe motiv de executare necorespunzatoare a serviciului auditare financiara beneficiarul isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul cu prestatorul de sevicii.

Auditorul va respecta cerintele impuse de AM POSDRU/ OIRPOSDRU VEST. Propunerea tehnica prezentata de ofertanti va fi in conformitate cu aceste cerinte.

 

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei de atribuire, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail:codruta.stoian@bethany.ro , in atentia d-nei  Codruta Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timisoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4, sau pe adresa de mail a fundatiei : bsst@bethany.ro

Data limita de depunere a ofertelor este: 28.03.2011, ora 1600

Data de deschidere a ofertelor este: 29.03.2011, ora 1000

Modul de prezentare a ofertei: ofertele operatorilor economici existente pe paginile Web sau în cataloagele/pliantele/ofertele volante de preturi, ca urmare a solicitării de oferte transmise unor operatori economici sau  ofertele primite ca urmare a anuntului publicitar.

 

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de  29.03.2011.

 

Descarcare documente:

 

1. Anunt achizitie
2. Documente procedura de achizitie